Menu

Uncategorized Siêu Imba

Cách để Tự Vệ P1

Duy trì Tư thế Phòng thủ 1 Bảo vệ mặt. Nếu kẻ xấu cố tấn công vào mặt bạn hoặc tóm lấy bạn từ phía trước, hãy đặt hai tay lên trước trán trong tư thế “Đừng đấm vào mặt tôi” và áp sát [...]